Vilkår for bruk av nettstedet Nordic Booster

Velkommen til Nordic Boosters nettsted.Dette nettstedet og dets innhold tilhører og forvaltes av Nordic Boosters med registrert kontoradresse Slynga 6, 2005 Rælingen, Norge,– organisasjonsnummer: 818589042

Gyldighet

Disse vilkårene for bruk gjelder for dine besøk på og din bruk av nettstedet samt for alle typer informasjon, anbefalinger og/eller tjenester som leveres til deg på eller gjennom dette nettstedet www.NordicBooster.com.

Ved å besøke og bruke dette nettstedet godtar du vilkårene for bruk. Disse vilkårene for bruk kan til enhver tid bli endret av Nordic Booster AS. De endrede vilkårene for bruk trer i kraft når de publiseres på dette nettstedet. Brukere av nettstedet anbefales å lese gjennom vilkårene for bruk med jevne mellomrom for å se eventuelle endringer.

Disse vilkårene for bruk ble sist endret 02.10.2020.

Informasjon og ansvar

Informasjonen er kun ment som generell informasjon og utgjør ikke rådgivning. Nordic Booster vil gjøre det som er rimelig for å holde informasjonen på dette nettstedet nøyaktig og oppdatert, men garanterer ikke at nettstedet og/eller informasjonen er uten feil, skadelig programvare og/eller virus, eller at nettstedet og/eller informasjonen på det er nøyaktig og oppdatert.

Nordic Booster skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følger av bruken av (eller manglende evne til å bruke) nettstedet, inkludert skade forårsaket av skadelig programvare, virus eller feil eller ufullstendighet i informasjonen eller på nettstedet, med mindre slik skade skyldes forsettlig forsømmelse eller grov uaktsomhet fra Nordic Boosters side.

Nordic Booster skal heller ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av (eller manglende evne til å bruke) elektroniske kommunikasjonsmidler, uansett om de er relatert til nettstedet eller ikke, inkludert – men ikke begrenset til – skader som skyldes feil eller forsinkelse i levering av elektronisk kommunikasjon, avlytting eller manipulering av elektronisk kommunikasjon av tredjeparter eller dataprogrammer som brukes til elektronisk kommunikasjon og overføring av virus.

Personvernerklæring

Personlige opplysninger som oppgis eller samles inn gjennom eller i forbindelse med dette nettstedet, skal kun brukes i samsvar med Nordic Boosters personvernerklæring. Vilkårene for bruk skal være underlagt Nordic Boosters personvernerklæring, som publisert på dette nettstedet.

Lenker

Dette nettstedet kan inneholde lenker til eksterne nettsteder. Nordic Booster skal ikke holdes ansvarlig for bruken av eller innholdet på nettsteder som lenker til dette nettstedet, eller som lenkes til fra det. Personvernerklæringen Nordic Booster gjelder ikke for innsamling og behandling av personlige opplysninger på eller gjennom slike eksterne sider.

Immateriell eiendom

Med mindre annet er angitt, eies alle rettigheter til dette nettstedet og informasjonen, inkludert opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, av Nordic Booster. Brukere har lov til å lese nettstedet og informasjonen og lage kopier til egen bruk, for eksempel ved utskrift eller lagring. All annen bruk av nettstedet eller informasjonen, for eksempel lagring eller reproduksjon av (en del av) nettstedet på en ekstern Internettside eller opprettelse av lenker, hypertekstlenker eller dype lenker mellom nettstedet og ethvert annet nettsted eller annen bruk, er forbudt uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Nordic Booster AS.

Nordic Booster ® og alle andre varemerker som er nevnt på dette nettstedet, er registrerte varemerker som tilhører Nordic Booster.

Uoppfordrede ideer

I tilfelle du uoppfordret sender ideer og/eller materiale, uansett om det består av tekst, bilder, lyd, programvare, informasjon eller noe annet på dette nettstedet eller sender slikt til Nordic Booster på e-post eller på annen måte, skal Nordic Booster ha rett til ubegrenset og gratis å bruke, kopiere og/eller kommersielt utnytte slikt materiale, og Nordic Booster AS skal ikke være bundet av noen konfidensialitetsforpliktelse med hensyn til slikt materiale.

Med dette holder du Nordic Booster skadesløs mot alle søksmål, krav og ansvar som Nordic Booster måtte bli stilt overfor som et resultat av bruk og/eller utnyttelse av materialer (immateriell eiendom) som tilhører en tredjepart, eller annet brudd overfor tredjepart.

Ugyldighet

I tilfelle en eller flere bestemmelser i disse vilkårene for bruk eller anvendelsen av dem blir eller erklæres ulovlige, ugyldige eller umulige å håndheve av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal resten av disse vilkårene for bruk fortsette i full kraft og virkning, og anvendelsen av en slik bestemmelse skal tolkes slik at den på en rimelig måte gjenspeiler partenes hensikter. Partene er videre enige om å erstatte en slik ugyldig eller ugjennomførbar bestemmelse med en gyldig og håndhevbar bestemmelse som i den grad det er mulig, skal oppfylle samme økonomiske, forretningsmessige og andre formål som en slik ugyldig eller ugjennomførbar bestemmelse.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene for bruk skal utelukkende reguleres av lovene i Norge. Alle tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene for bruk, herunder tvister om eksistensen og gyldigheten av dem, skal sendes til de kompetente domstolene i Norge , med mindre bindende lovbestemmelser sier noe annet.